EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Upper-mantle velocity structures beneath the Tibetan Plateau and surrounding areas inferred from triplicated P waveforms
RiSheng Chu, LuPei Zhu, ZhiFeng Ding
2019, 3(5): 444-458. doi: 10.26464/epp2019045
Keywords: Tibetan Plateau, upper mantle structure, triplication, waveform modelling
A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Keywords: Tibetan Plateau, Asian summer monsoon, stratosphere and troposphere exchange

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net