EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Importance of electron distribution profiles to chorus wave driven evolution of Jovian radiation belt electrons
Jing Huang, XuDong Gu, BinBin Ni, Qiong Luo, Song Fu, Zheng Xiang, WenXun Zhang
2018, 2(5): 371-383. doi: 10.26464/epp2018035
Keywords: Jovian radiation belt, whistler-mode chorus, wave-particle interactions, electron distribution profile
Ring current proton scattering by low-frequency magnetosonic waves
Jiang Yu, Jing Wang, Jun Cui
2019, 3(4): 365-372. doi: 10.26464/epp2019037
Keywords: magnetosonic waves, ring current protons, wave-particle interactions, proton distribution evolutions

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net