Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu, 2018: An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017, Earth and Planetary Physics, 2, 84-85. doi: 10.26464/epp2018009

2018, 2(1): 84-85. doi: 10.26464/epp2018009

SOLID EARTH: SEISMOLOGY

An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017

1. 

China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

2. 

Institute of Geology, Chinese Earthquake Administration, Beijing 100029, China

Corresponding author: Jie Liu, liujie@seis.ac.cn

Received Date: 2017-11-18
Web Publishing Date: 2018-01-01

Key words: Mainling M6.9 earthquake, focal mechanism, aftershock

Kanamori H, Rivera L. Source inversion of W phase: Speeding of seismic tsunami warning. Geophys. J. Int., 2008, 175(1): 222–238 doi: 10.1111/gji.2008.175.issue-1

Xu X, Han Z, Yang X, et al. (2016). Seismotectonic Map in China and Its Adjacent Regions (in Chinese). Beijing: Seismogical Press.222

[1]

Zhi Wei, LianFeng Zhao, XiaoBi Xie, JinLai Hao, ZhenXing Yao, 2018: Seismic characteristics of the 15 February 2013 bolide explosion in Chelyabinsk, Russia, Earth and Planetary Physics, 2, 420-429. doi: 10.26464/epp2018039

[2]

YuLan Li, BaoShan Wang, RiZheng He, HongWei Zheng, JiangYong Yan, Yao Li, 2018: Fine relocation, mechanism, and tectonic indications of middle-small earthquakes in the Central Tibetan Plateau, Earth and Planetary Physics, 2, 406-419. doi: 10.26464/epp2018038

[3]

YiJian Zhou, ShiYong Zhou, JianCang Zhuang, 2018: A test on methods for MC estimation based on earthquake catalog, Earth and Planetary Physics, 2, 150-162. doi: 10.26464/epp2018015

[4]

HaiLin Du, Xu Zhang, LiSheng Xu, WanPeng Feng, Lei Yi, Peng Li, 2018: Source complexity of the 2016 MW7.8 Kaikoura (New Zealand) earthquake revealed from teleseismic and InSAR data, Earth and Planetary Physics, 2, 310-326. doi: 10.26464/epp2018029

[5]

LiSheng Xu, Xu Zhang, ChunLai Li, 2018: Which velocity model is more suitable for the 2017 MS7.0 Jiuzhaigou earthquake?, Earth and Planetary Physics, 2, 163-169. doi: 10.26464/epp2018016

[6]

ZhiKun Ren, ZhuQi Zhang, PeiZhen Zhang, 2018: Different earthquake patterns for two neighboring fault segments within the Haiyuan Fault zone, Earth and Planetary Physics, 2, 67-73. doi: 10.26464/epp2018006

[7]

WeiMin Wang, JianKun He, JinLai Hao, ZhenXing Yao, 2018: Preliminary result for the rupture process of Nov.13, 2017, Mw7.3 earthquake at Iran-Iraq border, Earth and Planetary Physics, 2, 82-83. doi: 10.26464/epp2018008

[8]

Yi-Ching Lo, Li Zhao, XiWei Xu, Ji Chen, Shu-Huei Hung, 2018: The 13 November 2016 Kaikoura, New Zealand earthquake: rupture process and seismotectonic implications, Earth and Planetary Physics, 2, 139-149. doi: 10.26464/epp2018014

[9]

WeiMin Wang, JinLai Hao, ZhenXing Yao, 2018: Preliminary results for the rupture process of Jan. 10, 2018, Mw7.6 earthquake at east of Great Swan Island, Honduras, Earth and Planetary Physics, 2, 86-87. doi: 10.26464/epp2018010

[10]

Xin Zhou, Gabriele Cambiotti, WenKe Sun, Roberto Sabadini, 2018: Co-seismic slip distribution of the 2011 Tohoku (MW 9.0) earthquake inverted from GPS and space-borne gravimetric data, Earth and Planetary Physics, 2, 120-138. doi: 10.26464/epp2018013

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017

XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu