X
Advance Search

Column
A brief review of equatorial ionization anomaly and ionospheric irregularities
Nanan Balan, LiBo Liu, HuiJun Le
2018, 2(4): 257-275. DOI: 10.26464/epp2018025
The FGOALS climate system model as a modeling tool for supporting climate sciences: An overview
TianJun Zhou, Bin Wang, YongQiang Yu, YiMin Liu, WeiPeng Zheng, LiJuan Li, Bo Wu, PengFei Lin, Zhun Guo, WenMin Man, Qing Bao, AnMin Duan, HaiLong Liu, XiaoLong Chen, Bian He, JianDong Li, LiWei Zou, XiaoCong Wang, LiXia Zhang, Yong Sun, WenXia Zhang
2018, 2(4): 276-291. DOI: 10.26464/epp2018026
Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval
JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan
2018, 2(4): 292-302. DOI: 10.26464/epp2018027
Modeling the Jovian magnetosphere under an antiparallel interplanetary magnetic field from a global MHD simulation
YuXian Wang, XiaoCheng Guo, BinBin Tang, WenYa Li, Chi Wang
2018, 2(4): 303-309. DOI: 10.26464/epp2018028
Source complexity of the 2016 MW7.8 Kaikoura (New Zealand) earthquake revealed from teleseismic and InSAR data
HaiLin Du, Xu Zhang, LiSheng Xu, WanPeng Feng, Lei Yi, Peng Li
2018, 2(4): 310-326. DOI: 10.26464/epp2018029
Probabilistic seismic hazard assessment of Nepal using multiple seismic source models
Md Moklesur Rahman, Ling Bai
2018, 2(4): 327-341. DOI: 10.26464/epp2018030
Changes in diffuse reflectance spectroscopy properties of hematite in sediments from the North Pacific Ocean and implications for eolian dust evolution history
Qiang Zhang, QingSong Liu
2018, 2(4): 342-350. DOI: 10.26464/epp2018031
Deployment of a short-term geophysical field survey to monitor acoustic signals associated with the Windsor Hum
Elizabeth A. Silber
2018, 2(4): 351-358. DOI: 10.26464/epp2018032