X
Advance Search

Column
Lower-order zonal gravitational coefficients caused by zonal circulations inside gaseous planets: Convective flows and numerical comparison between modeling approaches
DaLi Kong, KeKe Zhang
2020, 4(2): 89-94. doi: 10.26464/epp2020014
Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions
YuMing Wang, XianZhe Jia, ChuanBing Wang, Shui Wang, Vratislav Krupar
2020, 4(2): 95-104. doi: 10.26464/epp2020015
A rocky hill on the continuous ejecta of Ziwei crater revealed by the Chang’e-3 mission
ChunYu Ding, YuZhen Cai, ZhiYong Xiao, Yan Su
2020, 4(2): 105-110. doi: 10.26464/epp2020016
Signature of helium rain and dilute cores in Jupiter's interior from empirical equations of state
DongDong Ni
2020, 4(2): 111-119. doi: 10.26464/epp2020017
A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: I. Automatic detection and analysis method
RuoXian Zhou, XuDong Gu, KeXin Yang, GuangSheng Li, BinBin Ni, Juan Yi, Long Chen, FuTai Zhao, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(2): 120-130. doi: 10.26464/epp2020018
Evolutions of equatorial ring current ions during a magnetic storm
Zheng Huang, ZhiGang Yuan, XiongDong Yu
2020, 4(2): 131-137. doi: 10.26464/epp2020019
Gap formation around Ωe/2 and generation of low-band whistler waves by Landau-resonant electrons in the magnetosphere: Predictions from dispersion theory
Konrad Sauer, Klaus Baumgärtel, Richard Sydora
2020, 4(2): 138-150. doi: 10.26464/epp2020020
Evolution of the deformation field and earthquake fracture precursors of strike-slip faults
Qi Zhang, YongHong Zhao, Hang Wang, Muhammad Irfan Ehsan, JiaYing Yang, Gang Tian, AnDong Xu, Ru Liu, YanJun Xiao
2020, 4(2): 151-162. doi: 10.26464/epp2020021
Three dimensional velocity structure and accurate earthquake location in Changning–Gongxian area of southeast Sichuan
Feng Long, ZhiWei Zhang, YuPing Qi, MingJian Liang, Xiang Ruan, WeiWei Wu, GuoMao Jiang, LongQuan Zhou
2020, 4(2): 163-177. doi: 10.26464/epp2020022