X
Advance Search

Column
The China Seismological Reference Model project
LianXing Wen, Sheng Yu
2023, 7(5): 521-532. DOI: 10.26464/epp2023078
Proton pitch angle distributions in the Martian induced magnetosphere: A survey of Tianwen-1 Mars Ion and Neutral Particle Analyzer observations
TaiFeng Jin, BinBin Ni, LingGao Kong, AiBing Zhang, Lei Li, Song Fu, Xing Cao, WenYa Li, BinBin Tang, LiangHai Xie, YiTeng Zhang, ShuYue Pang, XiaoTong Yun, HengLe Du, FuHao Qiao, LiMin Wang, JiJie Ma
2023, 7(5): 533-539. DOI: 10.26464/epp2023072
Comparative analysis of extreme ultraviolet solar radiation proxies during minimum activity levels
A. G. Elias, C. R. Martinis, B. F. de Haro Barbas, F. D. Medina, B. S. Zossi, M. Fagre, T. Duran
2023, 7(5): 540-547. DOI: 10.26464/epp2023050
Horizontal structure of convergent wind shear associated with sporadic E layers over East Asia
LiHui Qiu, Xian Lu, Tao Yu, Yosuke Yamazaki, HuiXin Liu, Yang-Yi Sun, HaoNan Wu, XiaoMin Zuo, XiangXiang Yan, Yan Yu, YiFan Qi
2023, 7(5): 548-557. DOI: 10.26464/epp2023071
Responses of the field-aligned currents in the plasma sheet boundary layer to a geomagnetic storm
YuanQiang Chen, MingYu Wu, YangJun Chen, SuDong Xiao, GuoQiang Wang, TieLong Zhang
2023, 7(5): 558-564. DOI: 10.26464/epp2023075
Cross-satellite calibration of high-energy electron fluxes measured by FengYun-4A based on Arase observations
XiaoYu Wang, Xing Cao, Xin Ma, XiaoXin Zhang, AnQin Chen, JunHu Dong, BinBin Ni, XianKang Dou
2023, 7(5): 565-575. DOI: 10.26464/epp2023076
Subducting passive continental margins with crustal (ultra)mafic intrusions: An underappreciated mechanism for recycling water back into the mantle
CaiCai Pan, XiaoBo He
2023, 7(5): 576-581. DOI: 10.26464/epp2023074
Seismic monitoring of sub-seafloor fluid processes in the Haima cold seep area using an Ocean Bottom Seismometer (OBS)
Bin Liu, JianYu Huang, WenBin Jiang, WeiWei Wang, Li Yang
2023, 7(5): 582-602. DOI: 10.26464/epp2023073
An YIN (1959−2023)
XiaoFeng Liang, YiDuo Liu, FuYuan Wu
2023, 7(5): 603-605. DOI: 10.26464/epp2023077