Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Editorial Board

  • Share:

Editor-in-Chief

WeiXing Wan, China

Deputy Editors-in-Chief

John A. Tarduno, USA

Yong Wei, China

Associate Editors

Markus Fraenz, Germany (Planetary Physics)

YongYun Hu, China (Atmospheric Physics)

QingHua Huang, China (Solid Earth)

Wei Leng, China (Solid Earth)

XiaoDong Song, USA (Solid Earth)

QiuGang Zong, China (Space Physics)

Advisory Board

Irina M. Artemieva, Denmark

XiaoFei Chen, China

Yong Chen, China

Brain L. N. Kennett, Australia

Mu Mu, China

Robert L. Nowack, USA

YongXin Pan, China

Michael H. Ritzwoller, USA

YuanXi Yang, China

PeiZhen Zhang, China

RiXiang Zhu, China

Editoral Board

Solid Earth

Ling  Chen, China

ChengLong Deng, China

Yuan Gao, China

Stephen P Grand, USA

Michael Gurnis USA

Katsumi Hattori, Japan

RiZheng He, China

XiangYun Hu, China

ChunFeng Li, China

Juan Li, China

LiJun Liu, USA

SiDao Ni, China

FengLin Niu, USA

ZhiGang Peng, USA

Nicholas Rawlinson, UK

Chandrani Singh, India

HePing Sun, China

WenKe Sun, China

HuaPei Wang, China

WeiTao Wang, China

LianXing Wen,  China

Xiong Xiong, China

XiWei Xu, China

DingHui Yang, China

HongFeng Yang, Hong Kong China

YingJie Yang, Australia

HuaJian Yao, China

YunBin Yuan, China

Li Zhao,  China

LianFeng Zhao, China

Liang Zhao, China

YingCai Zheng, USA

ShiYong Zhou, China

Space and Atmospheric physics

JinBin Cao, China

Yao Chen, China

XiaoHua Deng, China

XueShang Feng, China

SuiYan Fu, China

JiuHou Lei, China

LiBo Liu, China

Tony Lui, USA

QuanMing Lu, China

JianYong Lu, China

Yoshizumi Miyoshi, Japan

George Parks, USA

XiuShu Qie, China

Robert Rankin, Canada

ZheMin Tan, China

Chi Wang, China

YuMing Wang, China

FuLiang Xiao, China

JiYao Xu, China

Tao Yu, China

ZhiGang Yuan, China

XinAn Yue, China

XiaoXin Zhang, China

TianJun Zhou, China

Planetary Science

Jun Cui, China

DaLi Kong, China

Tao Li, China

ChunLai Li, China

BinBin Ni, China

QuanQi Shi, China

Adam Showman, USA

Feng Tian, China

XiaoDong Wang, Sweden

Xing Wei, China

KeKe Zhang, UK

Editorial Staff

Managing Editors

SuFang Hu

Yan He

Guest Copyeditors

David Eisenman

ZhongXian Huang

Submission Log In

Forgot your password?

Enter your e-mail address to

receive your account information.

Current Issue

Year 2019

Volume 3

Issue 3

All Issues

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net