EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
Keywords: Jovian radiation belts, whistler-mode chorus, resonant wave-particle interactions, magnetospheric state
EUV-dependence of Venusian dayside ionopause altitude: VEX and PVO observations
QianQian Han, Markus Fraenz, Yong Wei, Eduard Dubinin, Jun Cui, LiHui Chai, ZhaoJin Rong, WeiXing Wan, Yoshifumi Futaana
2020, 4(1): 73-81. doi: 10.26464/epp2020011
Keywords: Venus, ionopause, ionosphere, solar activity
Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication
Effects of a dipole-like crustal field on solar wind interaction with Mars
ShiBang Li, HaoYu Lu, Jun Cui, YiQun Yu, Christian Mazelle, Yun Li, JinBin Cao
2020, 4(1): 23-31. doi: 10.26464/epp2020005
Keywords: solar wind interaction with Mars, global MHD simulation, crustal field, escape flux
Is Solar Wind electron precipitation a source of neutral heating in the nightside Martian upper atmosphere?
LongKang Dai, Jun Cui, DanDan Niu, Hao Gu, YuTian Cao, XiaoShu Wu, HaiRong Lai
2021, 5(1): 1-10. doi: 10.26464/epp2021012
Keywords: Mars, Solar Wind, upper atmosphere, MAVEN
Species-dependent ion escape on Titan
Fa-Yu Jiang, Jun Cui, Ji-Yao Xu, Yong Wei
2019, 3(3): 183-189. doi: 10.26464/epp2019020
Keywords: Titan, planetary ionospheres, atmospheric escape
Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment
MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang
2019, 3(4): 283-289. doi: 10.26464/epp2019029
Keywords: Mars, planetary ionospheres, radio occultation
Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. doi: 10.26464/epp2019038
Keywords: Mars, Photoelectron, MAVEN
Recent investigations of the near-Mars space environment by the planetary aeronomy and space physics community in China
Jun Cui, ZhaoJin Rong, Yong Wei, YuMing Wang
2020, 4(1): 1-3. doi: 10.26464/epp2020001
Keywords: Mars, Venus, exosphere, ionosphere, magnetosphere
Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity
YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 17-22. doi: 10.26464/epp2020008
Keywords: Mars, MAVEN, photoelectron, Day-to-night transport
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net