EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Energetic electron detection packages on board Chinese navigation satellites in MEO
YuGuang Ye, Hong Zou, Qiu-Gang Zong, HongFei Chen, JiQing Zou, WeiHong Shi, XiangQian Yu, WeiYing Zhong, YongFu Wang, YiXin Hao, ZhiYang Liu, XiangHong Jia, Bo Wang, XiaoPing Yang, XiaoYun Hao
2021, 5(2): 158-179. doi: 10.26464/epp2021021
Keywords: radiation belts, energetic electron detection, Pin-hole technology, Chinese navigation satellites, MEO, internal charging

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net