EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Tianwen-1 MINPA observations in the solar wind
AiBing Zhang, LingGao Kong, WenYa Li, Lei Li, BinBin Tang, ZhaoJin Rong, Yong Wei, JiJie Ma, YiTeng Zhang, LiangHai Xie, YuXian Wang, JianSen He, Bin Liu, WenJing Wang, Bin Su, JiaWei Li, Xu Tan, Fang Wang, TaiFeng Jin, FuHao Qiao, Peter Wurz, Yan Zhu, YunFei Bai, YiRen Li, XinBo Zhu, YueQiang Sun, YongLiao Zou, Chi Wang
2022, 6(1): 1-9. doi: 10.26464/epp2022014
Keywords: MINPA, Tianwen-1, solar wind, capsule blocking effect
EUV-dependence of Venusian dayside ionopause altitude: VEX and PVO observations
QianQian Han, Markus Fraenz, Yong Wei, Eduard Dubinin, Jun Cui, LiHui Chai, ZhaoJin Rong, WeiXing Wan, Yoshifumi Futaana
2020, 4(1): 73-81. doi: 10.26464/epp2020011
Keywords: Venus, ionopause, ionosphere, solar activity
Upstream proton cyclotron waves: occurrence and amplitude dependence on IMF cone angle at Mars — from MAVEN observations
Di Liu, ZhongHua Yao, Yong Wei, ZhaoJin Rong, LiCan Shan, Stiepen Arnaud, Espley Jared, HanYing Wei, WeiXing Wan
2020, 4(1): 51-61. doi: 10.26464/epp2020002
Keywords: ion pickup, proton cyclotron waves, Martian exosphere
A local Martian crustal field model: Targeting the candidate landing site of the 2020 Chinese Mars Rover
XinZhou Li, ZhaoJin Rong, JiaWei Gao, Yong Wei, Zhen Shi, Tao Yu, WeiXing Wan
2020, 4(4): 420-428. doi: 10.26464/epp2020045
Keywords: Mars, remnant crustal field, crustal field model, dipole sources, Chinese Mars mission
A new inclination-based method to evaluate the global geomagnetic configuration and axial dipole moment
KaiHua Xu, Fei He, Yong Wei, Ross N. Mitchell, Si Chen, YuQi Wang, ZhaoJin Rong
2022, 6(4): 359-365. doi: 10.26464/epp2022030
Keywords: axial dipole, magnetic inclination, virtual dipole moment
A planetary perspective on Earth’s space environment evolution
Yong Wei, XinAn Yue, ZhaoJin Rong, YongXin Pan, WeiXing Wan, RiXiang Zhu
2017, 1(1): 63-67. doi: 10.26464/epp2017009
Keywords: space environment evolution, space weather, generalized planetary space family, space diversity
Recent investigations of the near-Mars space environment by the planetary aeronomy and space physics community in China
Jun Cui, ZhaoJin Rong, Yong Wei, YuMing Wang
2020, 4(1): 1-3. doi: 10.26464/epp2020001
Keywords: Mars, Venus, exosphere, ionosphere, magnetosphere

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net