EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: I. Automatic detection and analysis method
RuoXian Zhou, XuDong Gu, KeXin Yang, GuangSheng Li, BinBin Ni, Juan Yi, Long Chen, FuTai Zhao, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(2): 120-130. doi: 10.26464/epp2020018
Keywords: tweeks, automatic detection, WHU-VLF receiver
A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: 2. Occurrence features and associated ionospheric parameters
Juan Yi, XuDong Gu, Wen Cheng, XinYue Tang, Long Chen, BinBin Ni, RuoXian Zhou, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(3): 238-245. doi: 10.26464/epp2020023
Keywords: ionospheric D-region, electron density, tweek atmospherics
Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
Keywords: Jovian radiation belts, whistler-mode chorus, resonant wave-particle interactions, magnetospheric state
Numerical simulation of the propagation of electromagnetic waves in ionospheric irregularities
ChunHua Jiang, LeHui Wei, GuoBin Yang, Chen Zhou, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 565-570. doi: 10.26464/epp2020059
Keywords: electromagnetic waves, ray tracing, numerical simulation, ionospheric irregularities, ionogram
Evidence of X-mode heating suppressing O-mode heating
Ting Feng, Chen Zhou, Xiang Wang, MoRan Liu, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 588-597. doi: 10.26464/epp2020068
Keywords: ionospheric heating, parametric decay instability, thermal parametric instability, overshoot, suppression
Modeling of kilometer-scale ionospheric irregularities at Mars
ChunHua Jiang, Rong Tian, LeHui Wei, GuoBin Yang, ZhengYu Zhao
2022, 6(2): 213-217. doi: 10.26464/epp2022011
Keywords: Martian ionosphere, ionospheric irregularities, numerical simulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net