EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A brief review of equatorial ionization anomaly and ionospheric irregularities
Nanan Balan, LiBo Liu, HuiJun Le
2018, 2(4): 257-275. doi: 10.26464/epp2018025
Keywords: equatorial ionization anomaly, ionospheric irregularities
Prediction of the thermospheric and ionospheric responses to the 21 June 2020 annular solar eclipse
Tong Dang, JiuHou Lei, WenBin Wang, MaoDong Yan, DeXin Ren, FuQing Huang
2020, 4(3): 231-237. doi: 10.26464/epp2020032
Keywords: solar eclipse, ionosphere–thermosphere coupling, equatorial ionization anomaly, model simulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net