EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Formation mechanism of the Lidang circular structure in the Guangxi Province
Pan Yan, ZhiYong Xiao, YiZhen Ma, YiChen Wang, Jiang Pu
2019, 3(4): 298-304. doi: 10.26464/epp2019031
Keywords: impact crater, impact cratering, geomorphology, karst, Guangxi
Fine debris flows formed by the Orientale basin
YuZhen Cai, ZhiYong Xiao, ChunYu Ding, Jun Cui
2020, 4(3): 212-222. doi: 10.26464/epp2020027
Keywords: Moon, Orientale, impact craters, impact cratering, ejecta

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net